ธปท.จับมือเครดิตบูโรร่วมเปิดเผยข้อมูลสถิติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ลงนามบันทึกความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูลสถิติ โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการเปิดเผยข้อมูลสถิติจากเครดิตบูโร เพื่อใช้ในกิจการของ ธปท.ในการดำเนินภารกิจงานการวิเคราะห์และการดำเนินนโยบายเสถียรภาพการเงินและการชำระเงิน

นางสมศจี ศิกษมัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล ธปท. กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า นับเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานจับมือกันส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติการเงินที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์เต็มที่ เพราะข้อมูลที่ดีมีคุณภาพจะช่วยให้เข้าใจและสามารถตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและการเงินที่นับวันจะมีมากขึ้น อาทิ การเข้าใจถึงพลวัตของการก่อหนี้จะช่วยต่อยอดการวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายการออมภาระหนี้ การให้และใช้บริการทางการเงิน ซึ่งความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องเหล่านี้จะนำไปสู่การป้องกันปัญหาได้ถูกที่และถึงแม้จะประสบปัญหาก็มีแนวทางแก้ไขหรือเยียวยาได้ทันการณ์ เนื่องจากข้อมูลสถิติจากระบบฐานข้อมูลของเครดิตบูโรละเอียดครอบคลุมประเภทของหนี้และลูกหนี้ต่าง ๆ สามารถใช้ประกอบการวิเคราะห์และตอบโจทย์สำคัญ ๆ ได้เป็นอย่างดี ธปท. จึงประสานกับเครดิตบูโรและได้รับความร่วมมือที่จะเปิดเผยข้อมูลสถิติจากเครดิตบูโรเพื่อใช้ในกิจการของ ธปท. สำหรับการใช้ข้อมูลนั้น ธปท.ให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ ธปท. สามารถจัดทำนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามของธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยการดำเนินการดังกล่าวนั้น ผู้กำหนดหรือตัดสินใจในนโยบายจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสถิติที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของประเทศไทยอย่างเต็มที่ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของเครดิตบูโรและข้อมูลดังกล่าวก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การนำเอาข้อมูลเชิงสถิติจากเครดิตบูโรมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อประเทศชาติผ่านความรู้ความสามารถที่เต็มเปี่ยมของบุคลากรของ ธปท. จึงเป็นการตอบโจทย์ที่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาของระบบสถาบันการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องเครดิตบูโรหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในทำหน้าที่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทยให้เกิดเสถียรภาพและสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนในอนาคตต่อไป.-สำนักข่าวไทย

This entry was posted in News.